પ્રદર્શનો

2019 ઇન્ડોવાટર જેકાર્ટ

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 જર્મની

2017 ઇન્ડોનેશિયા સુરબાયા

2019 ઇન્ડોવાટર જેકાર્ટ

WETEX 2018

2017 ચાઇના શાંઘાઇ પાણી