પ્રોજેક્ટ

હોંગકાંગ એરપોર્ટ પ્રોજેક્ટ માટે વર્ટિકલ ટર્બાઇન પંપ
પૂર નિયંત્રણ અને ડ્રેનેજ માટે સેલ્ફ પ્રિમીંગ એન્જિન વોટર વોટર પંપ સેટ
પાણીના ડ્રેનેજ માટે મિશ્ર પ્રવાહ સબમર્સિબલ પંપ
શહેરના પૂર નિયંત્રણ અને ડ્રેનેજ માટે અક્ષીય સબમર્સિબલ પંપ
અક્સુ ઓઇલ ક્ષેત્ર માટે સુકા સ્વયં પ્રિમીંગ પંપ
પાણી પુરવઠા પંપ સિસ્ટમ માટે મલ્ટિસેજ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ
ખાણ પોન્ટૂન પ્રોજેક્ટ માટે સબમર્સિબલ સીવેજ પમ્પ
વર્ટિકલ ટર્બાઇન પમ્પ ઇરાન ઇરેગેશન
કંબોડિયા વોટર ટ્રાન્સફર પ્રોજેક્ટ માટે વર્ટિકલ ટર્બાઇન પંપ